header image

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen tekstschrijver SCHRIJFTET en de opdrachtgever, behalve als van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

2. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand.

3. Tekstschrijver SCHRIJFTET kan niet aan haar offerte worden gehouden als de opdrachtgever kan begrijpen dat er in de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving staat.

4. De opdracht heeft betrekking op levering van de afgesproken tekst in de offerte en eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet bij de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

5. De opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

6. Als de opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht, waarvoor SCHRIJFTET een aanvullende vergoeding in rekening mag brengen.

7. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is SCHRIJFTET niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte werkzaamheden en bij het intrekken van de opdracht op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

8. Ingeval van overmacht bij SCHRIJFTET zal tekstschrijver SCHRIJFTET daarvan zo snel mogelijk mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van SCHRIJFTET opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van SCHRIJFTET het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen.

Kwaliteit

9. SCHRIJFTET zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende professionele normen.

10. De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan SCHRIJFTET worden verstrekt. Als deze gegevens niet tijdig aan SCHRIJFTET zijn verstrekt, mag SCHRIJFTET de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Geheimhouding

11. SCHRIJFTET verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdrachtovereenkomst of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de opdrachtgever de informatie als zodanig heeft aangemerkt en dit schriftelijk aan SCHRIJFTET kenbaar heeft gemaakt. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de overeenkomst.

 Aansprakelijkheid

12. SCHRIJFTET is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van haar werkzaamheden, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SCHRIJFTET. Voor het geval wordt geoordeeld dat SCHRIJFTET geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat het bedrag van de aansprakelijkheid van SCHRIJFTET jegens de opdrachtgever is beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

13.Tekstschrijver SCHRIJFTET is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat tekstschrijver SCHRIJFTET is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

14. Eventuele gronden voor aansprakelijkstelling, als bedoeld in het voorgaande artikel, dienen binnen een maand schriftelijk bij tekstschrijver SCHRIJFTET te zijn ingediend, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding komt te vervallen.

Auteursrechten

15. Levering van het werk wordt geacht te hebben plaatsgevonden als volledige betaling is ontvangen. Tot die tijd blijven alle rechten bij tekstschrijver SCHRIJFTET.

16. Als SCHRIJFTET teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet levert, verleent SCHRIJFTET bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht, uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van tekstschrijver SCHRIJFTET. SCHRIJFTET kan voor de toestemming een vergoeding vragen.

17. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in het voorgaande artikel behoudt tekstschrijver SCHRIJFTET haar auteursrechtelijke bevoegdheden.

18. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet schriftelijk is goedgekeurd door SCHRIJFTET, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

19. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van tekstschrijver SCHRIJFTET wordt onder meer beschouwd: – hergebruik van haar werk zonder toestemming; – publicatie in enig ander medium dan overeengekomen; – aantasting van haar werk.

 20. Tekstschrijver SCHRIJFTET mag geschreven teksten en de naam van de opdrachtgever voor eigen promotiedoeleinden gebruiken in haar portfolio, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Betaling

21. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan tekstschrijver SCHRIJFTET gedurende de opdracht tussentijdse betaling in termijnen verlangen.

22. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

23. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

24. Klachten of opmerkingen over de factuur dienen binnen de vervaltermijn van de factuur schriftelijk aan tekstschrijver SCHRIJFTET kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van de vervaltermijn vervalt dit recht en staat de factuur onbetwist vast.

Geschillen

25. Op elke overeenkomst tussen tekstschrijver SCHRIJFTET en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Als er geschillen ontstaan, die voortvloeien uit de overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen in eerste instantie in overleg een oplossing proberen te vinden. Als dit onmogelijk blijkt zal het geschil worden behandeld door een bevoegde rechter.